fbpx
laptop technology ipad tablet
รู้หรือไม่ว่า Digital Transformation ไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ ระบบต่างๆ ผลการวิจัยของ Harvard Business Review สรุปว่า 70% ของการทำเปลี่ยนแปลงองค์กรไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะว่าคนส่วนใหญ่ไปสนใจเรื่องของเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว […]